چالش ها

انتخاب پلن‌های متنوع پراپ

لطفا توجه داشته باشید!

تکمیل تمام فیلد ها الزامی می باشد.

1- انتخاب پلن » 2- انتخاب بالانس» 3- انتخاب بروکر

لطفا قبل از انتخاب چالش ، ابتدا ثبت نام نمایید . چنانچه موفق به ثبت نام نشدید ، به پشتیبان ما پیام بدهید .

بر اساس توانایی هات ، چالش خودت رو انتخاب کن

1000دلاری
غیر فعال
$ 11
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
2000دلاری
$ 15
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
3000 دلاری
$ 26
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
5000 دلاری
$ 35
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
10000 دلاری
$ 55
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
25000 دلاری
$ 113
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
50000 دلاری
غیر فعال
$ 196
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%
100000 دلاری
غیر فعال
$ 362
تارگت سود مرحله اول : 8%
تارگت سود مرحله دوم : 4%
دراودان روزانه : 6%
دراودان کلی: 12%
ریسک شناور در ریل: 2%

پلن تک مرحله ای

2000دلاری
$ 20
حد ضرر روزانه : 2 % بالانس ابتدای روز
حد ضرر کلی : 6 %
حداقل روزهای معاملاتی : 1روز
تارگت : 6%
ریسک شناور در ریل: 2%
3000دلاری
$ 32
حد ضرر روزانه : 2 % بالانس ابتدای روز
حد ضرر کلی : 6 %
حداقل روزهای معاملاتی : 1روز
تارگت : 6%
ریسک شناور در ریل: 2%
5000دلاری
$ 53
حد ضرر روزانه : 2 % بالانس ابتدای روز
حد ضرر کلی : 6 %
حداقل روزهای معاملاتی : 1روز
تارگت : 6%
ریسک شناور در ریل: 2%
10000دلاری
$ 75
حد ضرر روزانه : 2 % بالانس ابتدای روز
حد ضرر کلی : 6 %
حداقل روزهای معاملاتی : 1روز
تارگت : 6%
ریسک شناور در ریل: 2%
25000دلاری
$ 144
حد ضرر روزانه :2 %بالانس ابتدای روز
حد ضرر کلی : 6 %
حداقل روزهای معاملاتی : 1روز
تارگت : 6%
ریسک شناور در ریل: 2%

بدون چالش ، مستقیم با حساب ریل ترید کن

1000 دلاری
$ 42
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
2000 دلاری
$ 81
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
3000 دلاری
$ 132
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
5000 دلاری
$ 214
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
10000 دلاری
$ 399
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
25000 دلاری
$ 889
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%
50000 دلاری
$ 2350
دراودان روزانه : ندارد
دراودان کلی: 5% از بالانس اولیه
ریسک شناور: 2%